Αρχική σελίδα Χάρτης Κόμβου English Version
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Search

 

  
 

ΤΗΛΕΜΕΤΡΟΝ ΙΙ (μέσω ασύρματης επικοινωνίας)

Η μέθοδος αυτή διαφέρει ως προς το «ΤΗΛΕΜΕΤΡΟΝ Ι» στη διαδικασία λήψης των ενδείξεων των μετρητών στο φορητό τερματικό. Στο «ΤΗΛΕΜΕΤΡΟΝ ΙΙ» γίνεται μαζικά και αυτόματα για κάθε συστοιχία μετρητών που έχουν συνδεθεί (ηλεκτρικά) σε σειρά, αντί της πληκτρολόγησης των ενδείξεων για κάθε μετρητή που γίνεται στο «ΤΗΛΕΜΕΤΡΟΝ Ι».

Για αυτή την εφαρμογή έχει αναπτυχθεί ειδικό λογισμικό για το φορητό τερματικό. Η φόρτωση/ εκφόρτωση στοιχείων προς και από το φορητό τερματικό με τη βοήθεια του τοπικού υπολογιστή γίνεται όπως και στο «ΤΗΛΕΜΕΤΡΟΝ Ι».

Α. ΜΕΘΟΔΟΣ INBOUND (ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ)

-Πλήρης αυτοματοποίηση ανάγνωσης και μετάδοσης των ενδείξεων

Ειδικές τερματικές συσκευές (MIUs) μικρού όγκου και σχετικά χαμηλού κόστους συνδέονται ασύρματα με ομάδα μετρητών (252 κατά μέγιστο). Οι ενδείξεις των μετρητών αποθηκεύονται αυτόματα στην MIU, η οποία σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα ενεργοποιείται, καλεί μέσω επιλεγόμενης τηλεφωνικής γραμμής τον υπολογιστή της επιχείρησης κοινής ωφέλειας και αποστέλλει τις ενδείξεις όλων των μετρητών των συνδεδεμένων σ’ αυτή.

Β. ΜΕΘΟΔΟΣ OUTBOUND(ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ)

Ειδικές τερματικές συσκευές (RSUs) συνδέονται ασύρματα με ομάδα μετρητών (16 κατά μέγιστο) οι ενδείξεις των οποίων αποθηκεύονται αυτόματα στην αντίστοιχη RSU. Σε προκαθορισμένο χρόνο ο υπολογιστής της επιχείρησης κοινής ωφέλειας καλεί μια ειδική συσκευή εγκατεστημένη στα κέντρα του ΟΤΕ και μεταδίδει εντολές τηλεανάγνωσης. Η συσκευή αυτή προωθεί τις εντολές αυτές προς τις RSU χρησιμοποιώντας μεθόδους που δεν παρενοχλούν την τηλεφωνική λειτουργία. Τέλος, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν αποστέλλονται στον υπολογιστή της επιχείρησης.